Rank Name Parent College City
Rank 1 Dr. Aishvarya Kaushik Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi
Rank 2 Dr. Shalini Suryavanshi Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi
Rank 3 Dr. Jitender Dabas Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi
Rank 4 Dr. Kamal Agarwal Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi
Rank 5 Dr. Dinesh Kumar Chopra Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi
Rank 6 Dr. Mani Baweja Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi
Rank 7 Dr. Shruti Gupta Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi
Rank 8 Dr. Ram Gopal Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi
Rank 9 Dr. Prerna Bhandari Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi
Rank 10 Dr. Amit Raj Maulana Azad Institute Of Dental Sciences New Delhi